BELASTINGPAKKET VOOR BEDRIJFSLEVEN AANGEPAST.
Het zal u niet zijn ontgaan dat het kabinet definitief heeft besloten om de dividendbelasting niet af te schaffen. Het geld dat daardoor vrijkomt, wordt aan het Nederlandse bedrijfsleven besteed. Wij zetten een aantal voor u als ondernemer belangrijke maatregelen even kort op een rij.
Verdere verlaging hoge vennootschapsbelastingtarief. Het hoge vennootschapsbelastingtarief wordt verlaagd van 22,25% naar 20,5% per 2021. Het hoge tarief komt daarmee 0,5%-punt uit onder het eerder in het regeerakkoord voorgestelde niveau van 21%. Per saldo verlaagt het kabinet het hoge tarief met 4,5%-punt. Let op. De in het regeerakkoord voorziene verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief in 2019 wordt uitgesteld. Het tarief blijft in 2019 25%.
Verdere verlaging lage vennootschapsbelastingtarief. Om het MKB een extra impuls te geven, wordt het lage vennootschapsbelastingtarief (stapsgewijs) verder verlaagd van 16% naar 15% in 2021. In totaal verlaagt het kabinet het lage vennootschapsbelastingtarief met 5%-punt.
Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting. In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat op alle gebouwen in de vennootschapsbelasting nog maar tot 100% van de WOZ-waarde kan worden afgeschreven. Er komt nu overgangsrecht om de effecten van de beperking van de afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen in eigen gebruik die onlangs in gebruik zijn genomen, te verzachten. Als het gebouw voor 1 januari 2019 door de BV in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, dan mag de BV alsnog deze drie jaar volgens het oude regime blijven afschrijven. Deze overgangsmaatregel komt met name terecht bij bedrijven die onlangs in vastgoed hebben geïnvesteerd.
Alsnog overgangsrecht 30%-regeling buitenlandse werknemers. Om buitenlandse werknemers aan te trekken, is er de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. Deze regeling maakt het mogelijk om onder voorwaarden een forfaitair bedrag van maximaal 30% van het loon onbelast te vergoeden. Om de effectiviteit van deze regeling te vergroten, is in het regeerakkoord afgesproken de maximale looptijd van deze regeling met drie jaar te verkorten naar vijf jaar. Het kabinet treft alsnog overgangsrecht voor de groep waarvoor de regeling als gevolg van deze maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen.
Aanpassing rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders. In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019 is aangekondigd het excessief lenen van de eigen BV door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen (rekening-courantmaatregel). De eerder geschetste contouren worden iets verzacht:
• in plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de DGA uitgezonderd;
• bovenop deze eigenwoningschuld zal er een aanvullende drempel van € 500.000,- voor de DGA en zijn partner gezamenlijk gelden.
Het kabinet zal de nota’s van wijziging waarin de maatregelen worden uitgewerkt op 26 oktober 2018 naar de Kamer sturen.
Deze nieuwsflits is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.