Maand: december 2018

WEETJES, 20-12-2018

ONDERNEMERSCHAP Eén opdrachtgever, toch zelfstandig? De Belastingdienst stelt vaak dat een zzp’er meerdere opdrachtgevers moet hebben om ondernemer te zijn. Wat zegt de Hoge Raad hier nu over?

RECHT Wanneer gaat de garantie in? U koopt een keukenapparaat voor uw woning met een fabrieksgarantie voor twee jaar. Een half jaar later neemt u het apparaat pas in gebruik en ruim twee jaar na de aankoop werkt het apparaat niet meer. Hoe zit het nu met de garantie? .

INKOMSTENBELASTING Speel nu in op komende tariefsverlaging De komende jaren worden de tarieven in box 1 flink verlaagd, in ruil voor een beperking van aftrekposten. Hoe kunt u daar nu al op inspelen en zodoende maximaal profiteren? Wat kan er en onder welke voorwaarden?

BOUWVERGUNNING Beroep tegen vergunning verworpen, bouw kan starten! Als de buurman beroep aantekent tegen een omgevingsvergunning, wie moet dan wat bewijzen? Wanneer mag het bouwplan (niet) worden gesplitst? Wat heeft de bouwrechter nu beslist?

ONDERNEMERSCHAP Brexit, niet afwachten maar voorbereiden
De Brexit beheerst al langere tijd het nieuws. Er wordt veel geschreven, maar nog weinig is duidelijk. Is het beter om af te wachten of kunt u al het nodige doen? Mocht u ermee van doen hebben, wat kunt u dan al doen?
INTERNET EN RECHT Gratis software, dus voor niets? Even iets vertalen in Google Translate of een applicatie op uw laptop installeren waarmee u virtueel uw huis kunt inrichten. Er is allerhande ‘freeware’ die u en uw personeel zo kunnen downloaden en gebruiken. Maar is dit wel gratis?
. TOESLAGEN Ontwijk de vermogenstoets, behoud uw toeslagen
Als u in aanmerking wilt komen voor toeslagen, mag u niet te veel vermogen bezitten. Hoe kunt u hier, binnen de wettelijke mogelijkheden, een mouw aan passen en welke valkuilen moet u dan in de gaten houden?

INTERNET EN RECHT Voor webshops: geo-blocking niet toegestaan

RECHT Is een-op-een ook direct marketing? .

GOEDKOOP ELEKTRISCH RIJDEN MET FISCALE TRUC KLINKT LEUK, MAAR IS RISICOVOL! 14-12-2018

Goedkoop elektrisch rijden met fiscale truc klinkt leuk, maar is risicovol! In de media verscheen er een juichverhaal dat met een fiscale truc elektrisch rijden aanzienlijk goedkoper zou zijn. Wij willen voorkomen dat onze abonnees misschien op het verkeerde been gezet worden. Wij twijfelen vooralsnog aan het voorgestelde aantrekkelijke plaatje. Uit de publicaties begrijpen wij dat de werknemer een privéleasecontract afsluit voor een elektrische auto. Vervolgens neemt de werkgever de kosten van het contract over in ruil voor een gelijk bedrag aan minder brutoloon. De werknemer zou dankzij de lage bijtelling (4%) netto beter af zijn. De werkgever ook, omdat de werkgeverslasten dalen. Wij willen u toch waarschuwen dat een en ander te simpel gepresenteerd wordt. Geheel afhankelijk van de omstandigheden zou de Belastingdienst kunnen stellen dat: 1. de bijtellingsregeling (percentage) niet van toepassing is omdat in de wet staat ‘ook voor privégebruik’ en dus niet ‘alleen voor privégebruik’. Het feit dat de werknemer alle kosten privé betaalt, is bijvoorbeeld ook voor de noodzakelijke telefoon een reden om te vinden dat de telefoon dus volgens de werkgever niet echt nodig is; 2. als de bijtelling moet worden toegepast, er (zo denken wij) wel sprake is van excessief privégebruik (met andere woorden: beperking bijtelling niet tot 4%, maar maximaal 82% (100% minus 18%: het verschil tussen de gewone en de verlaagde bijtelling van 4%). Wij achten beide genoemde argumenten steekhoudend. De reden waarom de Belastingdienst met de beschreven constructie akkoord zou zijn gegaan, is in de berichtgeving verder niet toegelicht.

WEETJES, 08-12-2018

HYPOTHEEKRENTE Betaal hypotheekrente alvast vooruit indien mogelijk. Wie een eigen woning heeft, betaalt meestal zijn hypotheekrente per maand aan de bank. Toch kan het voordelig zijn om een deel van de        hypotheekrente voor volgend jaar alvast vooruit te betalen. Wat zijn daarvan de  voordelen?
Betaal uw hypotheekrente over de eerste zes maanden van volgend jaar vooruit voor een te behalen tariefvoordeel. Bijkomend voordeel is dat de betaalde som niet meer meetelt bij de bepaling van de omvang van uw    vermogen voor de heffing van box 3.

ECHTSCHEIDING Vage afspraken fiscaal afgestraft Een man en vrouw      gingen uit elkaar zonder echtscheidingsconvenant. Dat kwam de man      duur  te staan. Waarom werd hem aftrek van alimentatie geweigerd?
Leg in een echtscheidingsconvenant vast welke betalingen deel uitmaken van de partneralimentatie. Of laat de rechter het beslissen. Anders gaat    fiscale aftrek fout.  

RECHT – CONTRACT EN VOORWAARDEN Hoe gaat u om met forse prijsstijgingen? De prijzen voor materialen, het inhuren van hulp of         andere diensten stijgen hard. Vaak zit er tijd tussen uw offerte, de              acceptatie, de getekende overeenkomst en de start. Hoe voorkomt u dat u  opdraait voor de hogere kosten?
Wees duidelijk over prijsstijgingen en stem dit goed af met alle partijen  waar u mee samenwerkt zodat u niet opdraait voor de prijsstijgingen.     Neem in de overeenkomst met de opdrachtgever een voorbehoud op dat u bent uitgegaan van een bepaald prijspeil gebaseerd op bijv. een prijslijst of offerte van een leverancier.

INVESTEREN Laat uw investeringsaftrek 2018 niet schieten                          Wie investeert, heeft ook dit jaar recht op de Kleinschaligheidsinveste-     ringsaftrek (KIA). Daarvoor gelden wel speciale voorwaarden. Waarmee moet u aan het eind van het jaar extra rekening houden?
Houd de termijnen in de gaten voor bedrijfsmiddelen die u nog niet in     gebruik heeft genomen, maar waarvoor u wel KIA ontvangt. Voor deze    bedrijfsmiddelen ontvangt u dit jaar maximaal het bedrag aan KIA dat u van deze investeringen betaald heeft. Betaal in ieder geval 25% van uw    investering aan.

INCASSO Krijg voor het einde van het jaar uw facturen betaald                   Over een aantal weken moeten de jaarcijfers 2018 weer opgemaakt         worden. Hoe zorgt u ervoor dat de balanspost ‘debiteuren’ zo laag           mogelijk is?  Wat kunt u doen om uw klanten snel te laten betalen?
U krijgt uw geld sneller binnen als u er actief achteraan zit. Bel direct na de vervaldatum uw klant, stuur op tijd herinneringen en bereken               wettelijke rente en kosten. Blijft betaling uit, schakel dan de hulp in van  een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

ARBEIDSRELATIES Uw zzp’er werkt via een intermediair, goed geregeld? Sinds de VAR niet meer bestaat, zoeken zelfstandigen steeds vaker naar   constructies om te voorkomen dat ze door de fiscus als werknemer worden aangemerkt, zoals werken via een intermediair. Waar moet u dan op
letten?
Zorg dat u geen rechtstreekse betalingen doet aan de ZZP’er via een           intermediair. Check of de intermediair controleert of de afspraken uit de modelovereenkomst worden nageleefd en voorkom zo loonheffings-          risico.  

PRIVANCY Een (potentiële) klant sms’en, appen of e-mailen.                            U wilt een (potentiële) klant sms’en, appen of e-mailen en hem wijzen op uw nieuwe producten en/of aanbiedingen. Wat mag dan wel en waarmee moet u oppassen?
Digitale direct marketing mag naar bestaande klanten en naar potentiële klanten als ze daar toestemming voor gegeven hebben (particulieren en  bedrijven). Een ondernemer benaderen met een businessvoorstel mag    uiteraard ook gewoon.

OUDEDAGSVOORZIENING Aftrek lijfrentepremie2018.                                    De feestdagen staan alweer voor de deur. Als u nog een lijfrentepremie wilt storten, maak maak dan nu een berekening van de aftrekmogelijkheid.    Wat speelt er?                                                                                                                  Wie over 2018 nog lijfrentepremies wil aftrekken, moet eerst zijn jaarruimte en reserveringsruimte berekenen. De betaling moet voor het einde van het jaar plaatsvinden.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén