Maand: november 2018

WEETJES, 28-11-2018

OPVOLGER WET DBA PAS IN 2021.
De uitwerking van de opvolger van de Wet DBA verloopt minder voorspoedig dan het kabinet had gehoopt. Met name de voorstellen ten aanzien van zelfstandigen die werken tegen een laag tarief (veronderstelling van een dienstbetrekking), loopt tegen Europese regelgeving aan. De opvolger van de Wet DBA zal daarom niet eerder dan januari 2021 in werking treden, schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.
In deze ‘voortgangsbrief’ bespreekt het kabinet welke acties er zijn ondernomen en afgerond, de huidige stand van zaken en de vervolgstappen die het kabinet wil nemen.
Webmodule en opdrachtgeversverklaring
Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat ze helderheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie, mits de vragen naar waarheid zijn ingevuld en er conform de verklaring wordt gewerkt. Een afgegeven opdrachtgeversverklaring is beperkt geldig: tot (een aantal maanden na) het volgende herijkingsmoment van de webmodule. Zo’n herijkingsmoment wordt vooraf vastgesteld. Vooralsnog wordt er gedacht aan een jaarlijkse herijking van de webmodule. Volgens minister Koolmees zal de webmodule eind 2019 gereed zijn.
Verduidelijking gezag
Wanneer er sprake is van een gezagsverhouding, zal per 1 januari 2019 worden verduidelijkt. Een uitgebreide toelichting wordt als bijlage toegevoegd aan het Handboek loonheffingen dat de Belastingdienst publiceert en waar u zich desgewenst op kunt beroepen.
ALT en opt-out
Het voornemen van het kabinet is om bij opdrachtverstrekking aan zelfstandigen tegen een laag tarief voor langere duur of voor werkzaamheden passend bij de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, voortaan een arbeidsovereenkomst te veronderstellen (arbeidsovereenkomst bij laag tarief, ALT). Daarentegen zal bij de tegenhanger (hoog tarief, korte duur of werkzaamheden die niet behoren tot de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever) de mogelijkheid worden geboden van een opt-out voor de loonheffingen (dit betreft circa 20% van de zelfstandigen). Met name de voorstellen ten aanzien van zelfstandigen met een laag tarief lopen aan tegen Europese regelgeving (met name art. 49 VWEU – vrijheid van vestiging en art. 56 VWEU – vrijheid van dienstverrichting). Volgens een met de brief meegestuurd onderzoek voldoet circa 13-14% van de zzp’ers aan de ALT-criteria. Het kabinet zal nu ook alternatieve routes verkennen, naast de uitwerking van de ALT.
Beoogd wordt ombegin 2019 wetgeving ten aanzien van ALT en opt-out ter consultatie voor te leggen. In dat geval zal deze pas per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.
Handhaving
Wanneer de webmodule gereed is, naar verwachting eind 2019, komt er ook nieuwe informatie over de wijze waarop de naleving van de geldende wettelijke regels wordt gecontroleerd. Tot die tijd blijft het huidige terughoudende beleid van toepassing. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst alleen ingrijpt in gevallen van evidente schijnzelfstandigheid. Er moet dan sprake zijn van opzet.
Naar verwachting komt er per 1 januari 2019 een uitgebreide toelichting over het aanwezig zijn van een gezagsverhouding en eind 2019 een webmodule. In ieder geval geldt tot eind 2019 het huidige terughoudende beleid inzake controle en beboeting.

WEETJES 27-11-2018

HANDREIKING MKB-WINSTVRIJSTELLING
23-11-2018
Op 1 januari 2007 is de Mkb-winstvrijstelling ingevoerd. Doel is om de ondernemingsactiviteiten en de doorgroei van de ondernemingen te belonen. De regeling moet ook nieuwe ondernemingsactiviteiten bevorderen. Na het lezen van deze handreiking weet u voor wie de regeling geldt en hoe u de vrijstelling berekent.
De Mkb-winstvrijstelling is vastgelegd in artikel 3.79a ,Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). De hoogte van de Mkb-vrijstelling bedraagt 14% van de winst, nadat u deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek. Dit percentage is sinds 2013 ongewijzigd.
Voor wie?
De Mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Deze vrijstelling geldt alleen voor ondernemers. Een ondernemer is een belastingplichtige voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor de verbintenissen van die onderneming (artikel 3.4 Wet IB 2001). Ook geldt de vrijstelling voor de vrije beroepsbeoefenaar (artikel 3.5 Wet IB 2001).
De Mkb-winstvrijstelling geldt niet als iemand winst behaalt op grond van artikel 3.3 Wet IB 2001, zoals bijvoorbeeld:
een medegerechtigde in een onderneming (bijvoorbeeld een commanditaire vennoot)
een voordeel op een schuldvordering in een onderneming waarbij de vordering functioneert in die onderneming alsof het eigen vermogen voor die onderneming is en de vergoeding grotendeels afhankelijk is van de gerealiseerde winst.
Berekening van de MKB-vrijstelling
Volgens artikel 3.2 Wet IB 2001 is de belastbare winst uit onderneming:
het gezamenlijk bedrag van de winst
die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit één of meer ondernemingen
verminderd met de ondernemersaftrek en
de MKB-winstvrijstelling.
De berekening
U vermindert/vermeerdert de winst eerst met dat wat fiscaal niet tot de winst behoort zoals:
vrijgestelde winstbestanddelen
kosten niet of deels aftrekbaar
investeringsregelingen
toevoegingen of onttrekkingen aan de (fiscale) reserves
dotatie/onttrekking FOR.
Vervolgens vermindert u de winst met de ondernemersaftrek zoals:
zelfstandigenaftrek
startersaftrek
startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
meewerkaftrek
stakingsaftrek.
De winst die dan overblijft is de grondslag voor de MKB-winstvrijstelling.

 

WEETJES, 24-11-2018

SPAARGELD-BV, REGEL HET NU!
Een spaargeld-BV kan bij hogere vermogens en een laag rendement gunstig uitpakken. Houd er rekening mee dat adviseurs vaak een eindejaarspiek hebben.
DE VENNOOT EN ZIJN FIRMA, HOE ZIT DAT MET BTW?
De BTW in facturen die zijn gericht aan de vennoot, kan worden teruggevraagd in de BTW-aangifte van de VOF of Maatschap. Voorwaarde is wel dat de goederen of diensten deel gaan uitmaken van het firmavermogen. Bij terbeschikkingstelling van goederen is er alleen BTW-aftrek als de vennoot zelf BTW-ondernemer is.
LAATSTE BTW-AANGIFTE VAN HET JAAR, WAAROP MOET U LETTEN?
Door alvast wat zaken voor uw boekhouder op een rijtje te zetten en daarna met hem af te stemmen, kunt u BTW besparen. Zeker daar waar zaken jaarlijks worden geschat (zoals belast/onbelast gebruik en privégebruik) kan het nodig zijn uw schattingen (of die van uw boekhouder) bij te stellen.
HALLO ZEG, KAN DIE BOETE NIET EVEN WAT LAGER?                                              Fiscale boetes worden opgelegd volgens vaste uitgangspunten, maar bij verzachtende omstandigheden kan hiervan in uw voordeel worden afgeweken. Denk aan persoonlijke omstandigheden. Onlangs vond de rechter moeilijke financiële omstandigheden ook meetellen al een verzachtende omstandigheid.
EVEN SNEL NAAR EEN AFSPRAAK?
Een contractueel opgelegde boete mag niet “oneerlijk” zijn. Dit geldt ook voor een contractuele boete voor parkeren zonder te betalen. Volgens de rechter is een boete van € 300,00 onder omstandigheden echter niet onredelijk. Voortaan toch maar voorzichtig zijn met wegrijden zonder parkeergeld te betalen!
MOET EEN FRANCHISEGEVER EEN OMZETPROGNOSE GEVEN?                           Ontvangt u omzetprognoses van de franchisegever, vraag dan waar deze gegevens vandaan komen en waarop ze zijn gebaseerd. Vraag aan de franchisegever wat die zelf van deze cijfers vindt. Een franchisegever is niet verplicht omzetprognoses af te geven, maar u mag zorgvuldigheid eisen.
APPARTEMENT GEKOCHT, WAT MET DE SERVICEKOSTEN?.
De kosten van onderhoud en renovatie komen voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren. Daarvoor wordt geld gereserveerd in het reservefonds. Bij verkoop van het appartement heeft u geen recht op restitutie van dat bedrag. Bij vaststelling van de koopprijs moet u daar rekening mee houden!
KERST-/NIEUWJAARSBORREL MET FISCAAL ZOET RANDJE.
Houd uw kerstborrel onbelast door deze onder te brengen in de vrije ruimte. Heeft u geen vrije ruimte meer over, organiseer de borrel dan “in huis”. Dat kunt u ook doen met het kerstdiner (via een cateraar).
TIJDELIJKE ARBEIDSCONTRACTEN WORDEN DUURDER.
Voorgesteld wordt o.a. een proeftijd van vijf maanden en gedurende drie jaar maximaal drie tijdelijke contracten.

WEETJES, 12-11-2018

NOG EEN ELEKTRISCH AUTO IN 2018?
Als u van plan bent een elektrische auto aan te schaffen, dan kunt u dat het beste nog in 2018 doen. U profiteert dan in principe nog tot 2023 van de lage bijtelling van 4%.
LEER-WERKPLAATS: SUBSIDIE MET EEN JAAR VERLENGD!
Zorg dat u een eHerkenning (digitale toegangssleutel) heeft of aanvraagt waarmee u dan de subsidie praktijkleren voor schooljaar 2018/2019 aanvraagt.
Controleer of uw aanvraag ook echt is ingediend. Die loonsubsidie verhoogt wel uw fiscale winst, houd daar dus rekening mee.
OP DE FACTUUR 6% OF 9% BTW?
Factureer alleen nog 6% BTW voor leveringen of diensten die u verricht in 2019 als de vooruitbetaling in 2018 zeker is. In andere gevallen geeft het te veel gedoe. Zorg ook dat uw administratie en software tijdig 9%-proof is!
BELASTINGTERUGGAAF DOOR MIDDELING, HOE WERKT DAT?                           Door uw inkomsten over een periode van drie aaneengesloten kalenderkaren te herrekenen, heeft u mogelijk recht op een belastingteruggaaf. Gebruik de rekentool. Neem de tijd rustig te kijken in welke jaren middeling het grootste voordeel oplevert. Middeling heeft geen gevolgen voor ontvangen toeslagen.
BUITEN DE DEUR ETEN EN DRINKEN?
Het zakelijk belang van gemaakte kosten buiten de deur (eten en drinken) moet in verhouding staan tot het nut dat u daarmee beoogt. U moet dat aantonen. Noteer op de bon (op naam van uw zaak gesteld!) met wie dat was en waarom. De BTW hierop is nooit aftrekbaar! Die BTW mag u weer wel als kosten aftrekken.
ENERGIEBESPARINGEN, ZET HET NOG IN 2018 IN GANG.                                       In 2019 komen energie-investeringen minder snel in aanmerking voor EIA. Bovendien gaat het EIA-percentage omlaag van 54,5 naar 45%. Als u al investeringsplannen heeft, overweeg dan deze naar voren te halen. Doe dit zo snel mogelijk, want voor de EIA geldt: op is op!
LENEN BINNEN DE FAMILIE.
Naast de hoogte van de rente moet er ook kritisch gekeken worden naar de leningsvoorwaarden. Denk aan een aflossingsschema, boeterente bij vervroegde aflossing en zekerheden. Een lening voor de eigen woning moet, met het oog op de fiscale renteaftrek, in 30 jaar ten minste annuïtair worden afgelost.
FIETS VAN DE ZAAK, TOCH MAAR UIT VRIJE RUIMTE?
Kort gezegd: tot 2020 is een kilometervergoeding of renteloze lening voor de fiets het handigst, u hoeft dan zelf niets aan te schaffen. Of gebruik hiervoor de vrije ruimte uit de werkkostenregeling, als die er is.
IN BUITENLAND WONENDE WERKNEMER OF STAGIAIR?
Vraag vanaf 2019 een uittreksel uit het bevolkingsregister van uw werknemer, stagiair of seizoenskracht die in het buitenland woont!

WEETJES, 09-11-2018

BEDRIJFSKREDIET
Lenen aan een ondernemend kind
Wie geld uitleent aan het bedrijf van een kind, zal bij onverhoopte afwaardering van die vordering snel in discussie met de fiscus komen. Wat is wijsheid?
LOKALE HEFFINGEN
“Waarom betaal ik meer reclamebelasting dan hij?”
Als u reclame maakt die zichtbaar is vanaf de weg, mag de gemeente reclamebelasting heffen. Mag daarbij ook onderscheid worden gemaakt in het te betalen bedrag? Wat zijn daarvoor de regels en wat vond de rechter onlangs?
CONTRACT EN VOORWAARDEN
Digitaal contracteren, wat zijn de mogelijkheden?
Er worden steeds minder brieven verstuurd en ook de fax is inmiddels (bijna) een museumstuk. Maar hoe zit het dan met contracten? Is digitaal contracteren altijd mogelijk en hoe zit het dan met de ‘vereiste’ handtekening?
INCASSO
Matiging incassokosten veertiendagenbrief?
U krijgt een aanmaning voor een vordering van € 9,-. Om van het gezeur af te zijn betaalt u uiteindelijk, maar nu vordert de leverancier een bedrag van € 40,- aan incassokosten. Is dit terecht of niet?
PARKEERBELASTING
Digitaal ‘even’ parkeren mag tijd kosten, aldus de rechter
Als u digitaal uw parkeerbelasting betaalt, is hiermee enige tijd gemoeid. Hoelang mag zoiets duren? Wanneer is er eigenlijk sprake van parkeren? Als u alleen maar even stopt, hoeft u de parkeermeter toch niet te vullen?
AUTO
Vaste bank maakt van bestelauto een personenauto
Als ondernemer betaalt u voor uw bestelauto veel minder motorrijtuigenbelasting (MRB). Dit moet dan wel een bestelauto zijn en blijven. Welk risico loopt u als u de inrichting verandert waardoor de auto geschikt wordt voor personenvervoer?
BURENRECHT
Eigenaar aansprakelijk voor omgevallen boom?
Is een boomeigenaar altijd aansprakelijk voor schade door een omgevallen boom? Wat als een deskundige heeft verklaard dat er geen risico bestaat? Hoe handelt u zorgvuldig om aansprakelijkheid te beperken? Wat moet u nu weten?
BTW
Factuur in 2018, betaling in 2019, 6% btw?
PERSONEEL
Minimumloon, + 1,34% per 1 januari 2019

 

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén