Categorie: Geen categorie Page 1 of 2

WEETJES, 27-06-2020

Tegemoetkoming flexwerkers (TOFA)

De flexwerker kan onder voorwaarden maximaal € 550,00 bruto aan TOFA krijgen. Aanvragen kan tot en met 12 juli 2020 bij het UWV over de periode 1 maart t/m 31 mei 2020.

Subsidie als u privé een elektrische auto aanschaft?

U ontvangt € 2.000,00 subsidie voor een tweedehands en € 4.000,00 subsidie voor een nieuwe elektrische auto die u vanaf 4 juni 2020 koopt of leaset. De subsidieaanvraag moet u binnen 60 dagen na 0ndertekening van de koop- of leaseovereenkomst indienen bij RVO.nl. Er is een lijst met toegestane elektrische modellen en een rekentool.

Maximale betalingstermijn van factuur aan MKB’ers omlaag?

Het gaat 0m een wetsvoorstel dat pas in de herfst in de Tweede Kamer aan behandeling toekomt. Voor nu gelden er nog de huidige regels. U mag een kortere betalingstermijn dan 60 of 30 dagen afspreken, maar aan een langere betalingstermijn stelt de wet grenzen.

Hoe bewijst u het privégebruik van uw auto?

Het ontgaan van de bijtelling voor de auto van de zaak is het eenvoudigst via een rittenstaat. Een rittenstaat is echter niet verplicht (maar wel raadzaam), dus u mag ook op andere wijze (b.v. via een tellerrapport) dit bewijs leveren, zolang het maar duidelijk is dat van alle ritten niet meer dan 500 km privé kan zijn.

NOW, wat voor verklaring is er noodzakelijk?

Heeft u een voorschot van meer dan € 20.000,00 of een definitieve subsidie van meer dan € 25.000,00 ontvangen, dan is er een derdenverklaring (bijv. van een adviseur of administratiekantoor) nodig. Bedraagt het voorschot meer dan € 100.000,00 of is de definitieve subsidie meer dan € 125.000,00, dan is een verklaring van een accountant vereist.

Een terugkeergarantie bij ontslag door coronacrisis?

Leg bij een vaststellingsovereenkomst (bij ontslag met wederzijds goedvinden) duidelijk de voorwaarden vast voor een terugkeergarantie alsmede voor de arbeidsvoorwaarden als de terugkeergarantie wordt ingeroepen. Een terugkeergarantie is niet verplicht, maar het kan uw werknemer wel over de streep trekken. Er is een Model.

Schenking achteraf gebruiken voor eigen woning?

Een schenking ten behoeve van een eigen woning hoeft niet vooraf aan de uitgaven te gaan, maar dit is bewijstechnisch wel een stuk eenvoudiger. Neem daarom het zekere voor het onzekere en doe de uitgaven pas nadat u de schenking heeft ontvangen.

Rookmelders voor gebouwen verplicht?

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het per 1 juli 2022 verplicht om ook in bestaande woningen op elke verdieping rookmelders te plaatsen. Begin tijdig met het plaatsen hiervan.

Opgelet, meer bankfraude via sms (smishing)!

Negeer sms-berichten van uw bank die u verleiden om op een link te klikken. Komt u toch op een echt lijkende website, controleer dan of het webadres in orde is.

WEETJES, 13-06-2020

Nieuwe regeling voor ZZP’er en MKB’er.

Vanaf medio juni 2020 kunt u max. € 50.000,00 voor drie maanden (1 juni t/m 30 september 2020) krijgen ter compensatie van uw vaste lasten. Vraag dit aan bij RVO.nl.

Mijn klant failliet door Corona, wat nu?

Neem bij een faillissement altijd contact op met de curator en houd contact met hem. Alleen dan weet u of u (een gedeelte van) uw factuur betaald krijgt. Er is een stappenplan en een modelbrief. Door zekerheden vooraf (deelbetaling, eigendomsvoorbehoud) kunt u bij twijfel over een klant zulke risico’s beperken.

Hoe ziet de verlengde en aangepaste TOZO eruit?

U krijgt niet automatisch TOZO 2 als u TOZO 1 heeft gehad. Dit dient u dus opnieuw aan te vragen. Dit is dan voor juni, juli, augustus en september tenzij u voor deze maanden reeds TOZO 1 heeft gehad. Ook het inkomen van de partner telt nu mee.

Ook thuis op de computer veilig aan het werk.

Inloggen op het bedrijfsnetwerk is het meest veilig via een VPN met twee factor-authenticatie. Wijs uw werknemers op de gevaren van thuiswerken en op uw bedrijfsregels. Belangrijk zijn een goede virusscanner, up-to-date software en veilige wachtwoorden. Overigens geldt dat ook als u zelf vanuit huis werkt.

Minder budget, is een jonge occasion fiscaal aantrekkelijk?

Houd er bij aankoop van een occasion rekening mee dat na vijf jaar de bijtelling geldt volgens de regels van dat jaar. Voor auto’s van voor 2017 moet u uitgaan van 25% bijtelling, ook voor de korting op de bijtelling van elektrische auto’s. Occasions vanaf 2017 genieten fiscaal dus de voorkeur.

Meer vrije ruimte in werkkostenregeling door Corona.

Door de extra vrije ruimte kunt u meer uitgeven aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Schiet u toch over de vrije ruimte heen, dan moet u afrekenen tegen de eindheffing van 80%. Met name bij werknemers met een loon tot zo’n € 20.000,00 kan bruteren voordeliger zijn.

Corona, waar sta ik nu als ondernemer?

Deze Coronacrisis biedt veel onzekerheid, maar bent u financieel gezond en/of bent u in staat om uw business- en verdienmodel aan te passen, dan hoeft u vooralsnog niet na te denken over een worstcasescenario. Stel uzelf de vragen of uw bedrijf in de kern gezond is, welke kansen u nog kunt benutten en welke risico’s u privé wilt nemen.

Na de Lockdown wil ik wel thuis blijven werken.

Als uw werknemer schriftelijk verzoekt om thuis te werken en u wilt dit weigeren, dan moet u schriftelijk reageren. Doet u dit niet (tijdig), dan mag uw werknemer thuiswerken.

Ondernemersbeloning telt niet mee voor TOGS.

De ondernemersbeloning telt niet mee als kosten bij de berekening voor de TOGS-regeling. De website van RVO.nl vermeldde dit eerder wel. Zij hebben dat er nu weer afgehaald.

WEETJES, 31-05-2020

Geldtekort door coronacrisis, wat nu?

Gelukkig kunt u zelf het nodige doen. Manage uw werkkapitaal en maak gebruik van de overheidsregelingen. Volg het stappenplan. Kijk wel kritisch naar geld lenen.

Meer tijd als DGA om de aschuld met de BV af te lossen.

Ondanks dat het wetsvoorstel waarschijnlijk uitgesteld wordt met een jaar, met peildatum uiterlijke aflossing 31-12-2023, moet u met uw adviseur reeds anticiperen op de fiscaal nadelige gevolgen ervan. Met een goede planning kunt u later belastingbetaling tegen Box 2-tarief vermijden.

Eenmanszaak naast uw BV, houd uw uren bij!

Houd bij twijfel een gespecificeerde urenstaat bij waaruit blijkt dat u minstens 1.225 uren in uw eenmanszaak heeft gewerkt. Doe dit zeker als u naast uw IB-onderneming ook een BV bezit, maar ook bij een lage omzet en veel niet-declarabele uren.

Nieuw, de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

Met de KKC-regeling kunt u een overbruggingskrediet krijgen van minimaal € 10.000,00 en maximaal € 50.000,00 met een looptijd van maximaal vijf jaar en 4% rente. Voorwaarde is wel dat uw bedrijf in de kern gezond is. Aanvragen lopen via de banken.

Uw verhuurder is de bankgarantie kwijt, wat nu?

Houd goed in de gaten dat de verhuurder de bankgarantie bij het einde van de huur aan de bank retourneert, anders loopt u het risico dat de verhuurder later stelt dat hij nog iets te vorderen heeft en alsnog een beroep op de bankgarantie doet.

Uw TOZO- of NOW-aanvraag is afgewezen, wat nu?

De TOZO en de NOW vallen allebei onder de Algemene wet bestuursrecht, waardoor u bij afwijzing van de aanvraag, bij een lagere subsidie of een terugvordering van de subsidie binnen zes weken bezwaar en beroep kunt aantekenen. Er is een model.

De meest gemaakte fouten bij webshops.

Denk bij een webshop ook aan verplichtingen, zoals het verstrekken van informatie over uw onderneming, het verkochte product en het recht om de overeenkomst te ontbinden, anders kan de overeenkomst bijna altijd worden ontbonden en de boetes zijn hoog!

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 1,6% hoger!

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2020 met 1,6%. Er is een tabel en een rekentool voor de berekening ervan.

Klant vragen naar klachten niet privancygevoelig?

Een mondelinge gezondheidscheck zonder vastlegging valt niet onder de AVG. Wijs bij een online reservering alleen op de gezondheidsvoorwaarden. Temperaturen mag u niet.

WEETJES, 17-05-2020

Versoepeling fiscale urencriterium.

U mag van 1 maart 2020 t/m 31-05-2020 ervan uitgaan dat u minstens 24 uur per week aan uw bedrijf heeft besteed (16 uur voor starters). Houd wel uw uren bij, ook tijdens deze periode.

Door Corona wel of geen vrijstelling BTW (KOR) aanvragen?

Een belangrijke vraag is of nu kiezen voor de KOR ook slim is om te doen. Ga eerst na of deze regeling daadwerkelijk rendabel voor u uitpakt. De verrekening van reeds eerder afgetrokken BTW en eerder gedane investeringen spelen hierbij een voorname rol. Overstijgen de correcties het voordeel van de KOR, dan brengt de KOR u dus niets.

Nu coronaschade fiscaal te reserveren.

U mag nu als BV het verwachte verlies voor 2020 dat verband houdt met de coronacrisis, als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 brengen. De reserve is maximaal de winst over 2019, maar niet hoger dan het verwachte verlies. Zo schrijft u uw verlies over 2020 reeds een jaar eerder af en betaalt u minder belasting.

Geïncasseerde betaling door de bank teruggedraaid?

U kunt terugboeking door de bank niet tegenhouden. U kunt wel stoppen met incasseren en kwetsbare klanten vragen om te betalen via overboeking of u oppert het gebruik van een zakelijke Europese incasso. Deze vorm staat geen terugboekingsrecht toe.

Heeft u al een overmachtsclausule?

Als u niet aan uw eigen leveringsverplichtingen kunt voldoen, is het belangrijk om eerst te controleren of en welke overmachtsclausule u in uw contracten (en vaak algemene voorwaarden) heeft staan. Het is in ieder geval van belang om een goede overmachtsclausule op te nemen. Er is een voorbeeldclausule.

Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling door Corona.

Om werkgevers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen, wordt de vrije ruimte voor 2020 voor de eerste € 400.000,00 van de loonsom eenmalig en tijdelijk verhoogd van 1,7 naar 3%. Hierdoor heeft u dus eerder de mogelijkheid om een geste te doen (bijv. een doos bonbons geven) of een doos printpapier te verstrekken voor de thuiswerker.

Door Corona nu wel recht op toeslagen?

Bereken uw verwachte toetsingsinkomen voor 2020. Vervolgens kunt u via https://www.toeslagen.nl nagaan of u nu wel recht heeft op toeslagen of als u reeds toeslag ontvangt, op meer toeslag. Houd hierbij wel rekening met een TOZO-uitkering (die meetelt voor de toeslag). De TOGS-uitkering telt niet mee voor de toeslag.

Telemarketingregels aangescherpt.

De Stichting Reclame Code heeft begin maart de Code voor Telemarketing 2020 van toepassing verklaart. Dat betekent dat elke onderneming in Nederland zich hier nu aan moet houden.

Is videobellen privancygevoelig?

Download de keuzehulp van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiermee kunt u checken wat er met de gegevens gebeurt die u via apps voor videobellen deelt.

WEETJES, 03-05-2020

Calamiteitenverlof bij zorg voor kinderen?

Volgens de Stichting van de Arbeid is nu door corona het uitgangspunt dat u en uw werknemers problemen zo veel mogelijk samen oplossen. Focus dan op ieders belangen.

Creditcardgebruik en uitstel van aflossing?

Nieuw is dat u tot max. € 50,00 per keer en tot € 150,00 bij meerdere betalingen contactloos kunt betalen met uw creditcard. Weet wel dat uw schulden oplopen en deze vorm van betalen relatief duur is! Privécreditcardhouders kunnen bij aflossingsproblemen een betalingsuitstel aanvragen van drie maanden. De creditcard is dan wel geblokkeerd.

Waakzaam zijn voor keerzijde van de NOW.

Voorkom dat u een flink bedrag aan subsidie moet terugbetalen. Probeer uw omzetverlies zo goed mogelijk in te schatten en rekening te houden met de invloed van de fiscale loonsom daarop. Mutaties kunnen later grote invloed hebben op de subsidie.

Meer sectoren (SBI) toch in aanmerking voor TOGS.

Door de recente toelichting op de TOGS kunnen bepaalde ondernemers die vanuit huis hun bedrijf uitoefenen, zoals kapper, taxibedrijf, autorijschool, etc., onder bepaalde voorwaarden ook onder de TOGS vallen.

Melding betalingsonmacht tijdelijk niet altijd meer vereist.

Er is besloten dat rechtspersonen die onder de vennootschapsbelasting vallen en uitstel vragen voor de loonheffingen en/of BTW i.v.m. de coronacrisis geen aparte melding van betalingsonmacht (wel als gevolg van deze crisis) meer hoeven te doen. Dit geldt echter niet voor betalingsonmacht van pensioenpremies!

Declaraties werknemer, handig, efficiënt en vooral correct.

Met duidelijke declaratieregels (wat, hoe en wanneer) worden fouten voorkomen. Met declaratiesoftware (vanaf € 3,00) wordt declareren een stuk handiger en wordt een koppeling met de boekhoudsoftware mogelijk. Dat levert een tijdsbesparing op tot wel 65%.

Kies optimale verdeling bij aftrek hypotheekrente.

Bepaal met de rekenhulp in de aangifte inkomstenbelasting wat de optimale verdeling van uw aftrekposten is. Geef dit per aftrekpost aan, want als u dit niet doet, gaat de fiscus ervan uit dat u kiest voor een fiftyfiftyverdeling tussen uw partner en u.

Nu extra risico op legionella.

Wordt de drinkwaterinstallatie in uw pand momenteel ook niet of nauwelijks gebruikt? Spoel deze dan van tijd tot tijd goed door of raadpleeg de aangegeven bronnen.

Loon DGA tijdelijk omlaag door corona.

U mag met uw BV een tijdelijk lager loon overeenkomen. Hiervoor is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de fiscus nodig. Dit mag echter alleen met toekomstig loon!

WEETJES, 20-04-2020

Regeling voor getroffen sectoren.

Ook non-foodsectoren kunnen nu tot en met 26 juni 2020 eenmalig € 4.000.00 per onderneming aanvragen. Volg de procedure.

NOW or never……………..

Neem eerst (met uw adviseur) goed door of het berekende bedrag zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt (zowel omzetverlies als loonsom). Het gevaar is namelijk erg groot dat u dit voorschot later deels of volledig moet terugbetalen. Dat is erg problematisch als u het voorschot dan reeds volledig heeft uitgegeven.

Hoe voor de BTW om te gaan met waardebonnen?

Voor de heffing van de BTW is bepalend wat voor soort waardebon u uitgeeft. Gaat het om een kortingsbon, een enkelvoudige voucher of een meervoudige voucher? Leidt de uitgifte tot BTW-afdracht, dan kunt u deze drie maanden uitstellen (coronamaatregel).

Geen tegemoetkoming door onjuiste SBI-code, wat nu?

Heeft u geen recht op de TOGS, omdat u staat geregistreerd onder een onjuiste SBI-code? Maak hier dan een melding van bij RVO.nl. Dit wordt dan per geval bekeken. U kunt de code namelijk niet met terugwerkende kracht wijzigen.

Videobellen met de klant, u moet toch iets?

Er zijn genoeg professionele tools om (tijdelijk) gratis met uw klant te videobellen voor uw verkooppresentatie of om uw offerte te bespreken. Kies een tool waarmee u ook bestanden kunt delen.

Tozo of NOW, voor welke zelfstandige geldt er wat?

Download de handige tabel voor een compleet overzicht aan regelingen. De NOW is voor werknemers en voor de DGA, als deze verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De Tozo is gebaseerd op de Bbz en geschikt voor alle zelfstandigen ongeacht of zij personeel hebben, dus ook voor de ZZP’er, BV, Vof of eenmanszaak.

Wat met de pensioenen, is een lagere maandinleg mogelijk?

Als u als zelfstandig ondernemer uw pensioen regelt met een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening, kunt u uw maandelijkse inleg verlagen. Dit kan rechtstreeks of via uw adviseur. Veel pensioenfondsen stellen de premiebetaling uit.

Het gevaar van digitaal declareren.

U verkleint de kans dat dat digitale bonnen meerdere keren wo5rden ingediend als elke bon verplicht van naam en datum wordt voorzien voordat deze gescand/gefotografeerd wordt.

Bent u nog wel ondernemer?

Heeft u een relatief kleine omzet? Doe dan, voordat u aan de aangifte inkomstenbelasting begint, eerst de ondernemerscheck. Zo voorkomt u een verkeerde aangifte.

Subsidie onderhoud rijksmonument.

Vraag tot en met 30 april 2020 de subsidie onderhoudskosten rijksmonument aan. Deze bedraagt 38% van de kosten uit 2019

WEETJES, 04-04-2020

Corona en uw contracten…….

U zit safe als in de overeenkomst een overmachtsclausule staat. Is dit niet het geval, tracht dan aan te tonen dat er bijzondere omstandigheden zijn.

Voorlopige aanslag 2020 verlagen door corona?

Verlaag uw voorlopige aanslag 2020 als u minder winst of verlies verwacht op de aangegeven manier, voor zowel BV als niet-BV. Een verzoek voor voorlopige verliesverrekening kan later ook ingediend worden.

Onderschat niet de waarde van zo’n simpel bonnetje….

Stel de kostenaftrek en de BTW-aftrek veilig door het voldoen aan de factuureisen en de bewaarplicht. Maak voor uw boekhouder kopietjes of scans van thermische bonnen, want deze vervagen of verzamel alle bonnetjes en laat een verzamelfactuur opmaken.

Bijtelling privégebruik drukken door te delen?

Door een auto van de zaak te delen met uw partner of een werknemer, bespaart u fors op de bijtelling. Deelt u de auto met uw meewerkende partner, bereken dan eerst of delen wel een voordeel oplevert. Er is een rekentool.

Opzegging door verhuurder wegens dringend eigen gebruik.

Moet u als huurder het veld ruimen. bekijk of u wellicht aan de voorwaarden voldoet om een hogere schadeloosstelling te krijgen. Ga dan in overleg met de verhuurder en wijs hem hierop, zodat u wellicht met een grotere zak geld weggaat.

Medeweker op diefstal betrappen via verborgen camera’s?

Ook als u een medewerker verdenkt van diefstal, dient u zich aan de privacyregels te houden. Gaat u met een (verdachte) medewerker in gesprek, zet deze dan niet onder druk. Later kan de verklaring dan mogelijk worden uitgesloten als bewijsmateriaal.

Zijn uw verliezen al verrekend?

Als uw verlies uit 2010 nog niet verrekend is, is het zaak om na te gaan hoe u ervoor kunt zorgen dat uw winst in 2019 voldoende groot is om verliesverdamping te voorkomen. Dit kan bijv. door in 2019 de donatie aan de oudedagsreserve achterwege te laten of door een herinvesteringsreserve vrij te laten vallen.

Betalingsproblemen, belastingen later betalen.

Bij betalingsproblemen door het coronavirus kunt u eenvoudig uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde Inkomsten- en Vennootschapsbelasting, BTW en Loonheffingen.

WEETJES, 21-03-2020

Eenvoudig rente besparen?

Doe uw VPB-aangifte 2019 voor 1 juni. Lukt dat niet, vraag dan voor 1 mei een Voorlopige Aanslag 2019 aan. In beide gevallen betaalt u geen 8% belastingrente.

Nog maar 100 km per uur, betaalt de fiscus verkeersboete mee?

Wanneer u een verkeersboete krijgt voor een overtreding van uw werknemer en deze niet verhaalt, kunt u het bedrag van de boete onderbrengen in de werkkostenregeling. Het voordeel blijft dan onbelast en is wel aftrekbaar van de winst. U betaalt mogelijk wel 80% eindheffing. Uw eigen boetes zijn nooit aftrekbaar.

Voorkom navorderingen vanwege eigen woning!

Houd goed in de gaten dat niet alle kosten die verband houden met de eigen woning aftrekbaar zijn. Weet ook dat het vooruitbetalen van hypotheekrente vaak voordelig is door de aftrekbeperking tot 2023.

Extra belastingvoordeel halen door te schuiven.

U mag inkomsten en aftrekposten willekeurig over u en uw fiscale partner verdelen. Zo kunt u ervoor kiezen om de aftrek ten laste van het hoogste inkomen te brengen en de inkomsten ten bate van het laagste inkomen, zodat dit het meeste oplevert.

Maakt AcceptEasy het leven na de acceptgiro makkelijker?

Wilt u betaalverzoeken via e-mail of sms versturen, dan is AcceptEasy een overweging waard. Uw klant en u ontvangen direct na betaling een bevestiging, doordat het betaalverzoek van kleur verandert. Ook kan uw klant een betaling niet meer terugdraaien.

Het coronavirus roept ook veel vragen op bij werkgevers.

Een werkgever mag een werknemer verplichten om thuis te werken of als dit niet gaat, thuis te blijven. Het loon zal dan doorbetaald moeten worden. Bekijk of u in aanmerking komt voor de werktijdverkortingsregeling.

Nieuwe bank geeft 2% spaarrente, is dat nog interessant?

Let op! De 2% spaarrente van nieuwkomer Openbank geldt slechts tot € 5.000,00 en voor zes maanden. Kies altijd een bank die onder het Nederlandse Depositostelsel valt en verdeel spaartegoeden boven € 100.000,00 liever over meerdere banken.

Onjuist rendement in de wet opgenomen.

De correcte percentages 2019 worden automatisch door de fiscus gecorrigeerd. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Betalingskorting nog een jaar voortgezet.

De betalingskorting voor de Vennootschapsbelasting blijft nog tot en met 2021 en wordt dus niet per dat jaar afgeschaft.

hi

WEETJES, 07-03-2020

BTW-correctie privégebruik beperken?

Bereken of een BTW-correctie op basis van het werkelijke gebruik niet voordeliger uitpakt dan de forfaitaire percentages. Geef dit indien nodig aan met een suppletieaangifte.

Gewijzigde regels rondom de huurtoeslag per 2020.

De inkomensgrenzen zijn per 2020 vervallen. Als IB-ondernemer heeft u wellicht recht op ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek) en de MKB-vrijstelling (na aftrek van de ondernemersaftrek). Deze posten verlagen het verzamelinkomen waardoor u eerder recht heeft op toeslagen.

Check de WOZ-waarde van uw pand!

Check de WOZ-waarde van uw pand en controleer of waardedrukkende factoren bij de waardebepaling voldoende zijn meegenomen. Is dit niet het geval, ga dan in bezwaar en onderbouw dit zo goed mogelijk.

Een webshop …………waar moet u aan voldoen?

Een webshop moet voldoen aan de eisen die zijn genoemd in “Overeenkomsten op afstand”(art. 7:46a-h BW). Denk daarbij aan uw informatieplicht, de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, de manier waarop u met cookies omgaat en uw privancyvoorwaarden.

Te laag geprijsd artikel meegeven, u beslist, maar…………

U beslist zelf of u een te laag geprijsd artikel aan de klant meegeeft of levert in uw winkel of webshop. Weet dat u dit wel verplicht bent als het niet om een kennelijke vergissing gaat en weet dat u tegenwoordig veel risico loopt op negatieve publiciteit en negatieve reclame.

Bijtelling fiets van de zaak eenvoudig en vaak lager.

De nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak op basis van 7% van de aanschafwaarde is eenvoudiger uit te voeren dan de vorige regeling. Bovendien zal de extra loonheffing voor de fiets voor veel werknemers lager uitvallen, Een extra reden om uw werknemers (en uzelf) fysiek te stimuleren via een fiets van de zaak.

Blijft u bij uw bank sparen bij negatieve rente?

Door de aangekondigde renteverlagingen door banken zou u andere bestedingen voor uw geld kunnen overwegen (zoals versneld aflossen, beleggen, uitlenen, investeren, depositosparen). Deze leveren niet zo heel veel, maar wel rendement op. Kijk echter niet alleen naar rendement, maar kijk ook naar risico’s, zoals veiligheid en zekerheid.

Rijksmonument met woonfunctie?

Dien uiterlijk 30 april 2020 uw subsidieaanvraag in. De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele kosten over 2019.

Vaste onkostenvergoeding DGA, let op!

Uzelf als DGA (door minder werk) enkel een vaste onkostenvergoeding uitbetalen in plaats van het gebruikelijk loon, is not done!

WEETJES, 22-02-2020

Voorlopige aanslag ineens betalen?

Heeft u het geld niet meteen nodig, dan kunt u beter de voorlopige aanslag ineens betalen. De korting bedraagt dan 4% x 50% van de te betalen aanslag.

Uw product/dienst als abonnement aan de man brengen?

Overweeg of u uw product of dienst (service, onderhoud, ets.) in abonnementsvorm kunt aanbieden. Dat kan heel lucratief zijn. De consument moet na een jaarabonnement maandelijks kunnen opzeggen, voor ondernemers geldt dat niet. Overleg met uw bank betalingsopties (PayPal, Buckaroo of creditcard).

Hoe vergoedt u reiskosten in 2020?

Per 2020 zijn er een paar wijzigingen in de regels rond het vergoeden van reiskosten. De wijzigingen m.b.t. de fiets van de zaak zijn het meest ingrijpend. Ook bij de bijtelling voor de auto, want dat kan flink duurder uitpakken. Welk percentage u moet gebruiken, hangt af van de CO2-uitstoot en de datum van eerste toelating op de weg.

Abonnement plus nieuw mobiel, zakelijk of privé?

Zakelijke kosten en BTW zijn aftrekbaar, ook als u privé uw telefoon zakelijk gebruikt. Maar wist u dat bij zakelijke aanschaf er geen inkomens- en lastentoets wordt uitgevoerd en er geen BKR-registratie plaatsvindt? Dat kan ook een reden zijn om te kiezen voor een zakelijk abonnement.

“Mijn product is het beste, kijk maar hier…………”

Vergelijkende reclame is toegestaan, mits u aan de voorwaarden voldoet. Aan de hand van de handige checklist kunt u één per één nagaan of u elke voorwaarde respecteert!

Werknemer voor een project inhuren, hoe zit dat?

Het sluiten van een projectovereenkomst is alleen mogelijk als het project en het eindigen daarvan objectief bepaalbaar zijn en dus niet afhankelijk van de wil van u of uw klant. Leg daarbij alles nauwkeurig schriftelijk vast in het contract.

Geen ANBI, wel schenkbelasting?

Een organisatie die geen ANBI of SBBI is, betaalt alleen schenkbelasting als er per jaar van dezelfde donateur meer dan de vrijstelling (in 2020 € 2.208,00) wordt verkregen. Onthoud dat voor de schenkbelasting het niet van belang is hoeveel uw organisatie in totaal aan schenkingen ontvangt.

Per 1 april geld terug langdurig zieke?

Per 1 april aanstaande kunt u geld terugkrijgen als u transitievergoedingen heeft betaald aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan vanaf 1 juli 2015. Er is een checklist.

Page 1 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén